Støtteforening

Tak til alle der hjælper med at gøre det muligt!

LRST fungerer ikke uden den støtte som omhandler alt det der ikke er sjipning.
Her finder du info om dem, som hjælper os med alt det praktiske, og hvordan du selv kan blive en del af vores støtteforening. 

Måder at støtte på

Bliv medlemStøtteforeningens eneste formål er at støtte Lillerød Rope Skipping Team. Der er blandt andet flere gange ydet økonomisk støtte i forbindelse med deltagelse i stævner og tøj til teamet. Det skal understreges at alle midler der skabes i Støtteforeningen ubeskåret går til Lillerød Rope Skipping Team. 

Støtteforeningen er et forsøg på at aktivere nogle flere af jer bagved – det være sig forældre, bedsteforældre, bekendte – eller i det hele taget personer og virksomheder, der ønsker at støtte Lillerød Rope Skipping Team. 

Der er flere forskellige måder at hjælpe på...
Alt i alt betyder det at sjipperne og trænerne får tid til at fokusere på det sportslige

Vi har valgt at sætte et meget beskedent kontingent for at være støttemedlem, nemlig årligt 100,- kr. pr. person. For dit medlemskab vil du løbende blive orienteret om udviklingen i Lillerød Rope Skipping Team samt modtage information omkring vores forskellige arrangementer og aktiviteter.

Tilmelding sker ved at betale årskontingent på 100 kr. om året. Indbetaling sker på på kontonr. 2348-6273828204 eller MobilePay 962311.

Meld dig ind - så støtter du Lillerød Rope Skipping Team.

TILMELD dig nu!

Bestyrelse

Formand
Gitte Brauer Faber-Rod

Kasserer
Bente Riis

Sekretær
Hanne Birgitte Clausen

Sjipperepræsentant 
Marie Broen Magersholt

Bestyrelsesmedlemmer
Steen Krogh Madsen  
Cecilia Præstholm                
Anne Marie Præstholm                
Pia Rasmussen                        
Pia Vesterlund                        
Birgitte Printz

Referater

27.09.2017, Referat Generalforsmling incl. beretning.docx

Vedtægter

Navn og Formål 

§ 1
Foreningens navn er Støtteforeningen for Lillerød Rope Skipping Team (konkurrence- og opvisningshold)
Stiftet d.7. januar 2008
Foreningens hjemsted er Lillerød By, Allerød Kommune


§ 2
Foreningens formål er:
- at støtte Lillerød Rope Skipping Team til at opnå dets mål
- at fremskaffe økonomiske midler ved at søge offentlig støtte, fonde, legater, sponsorater og lignende
- at give støtte til stævner, konkurrencer, opvisninger, træningsophold, arrangementer, anskaffelser, m.v. inden for foreningens formåen.Medlemmerne

§ 3 
Som medlemmer af foreningen kan optages pårørende til Lillerød Rope Skipping Team samt personer og virksomheder, som ønsker at støtte Lillerød Rope Skipping Team.
Anmodning om optagelse som medlem fremsættes til bestyrelsen, som tager bestemmelse om, hvorvidt vedkommende kan være medlem.
Evt. nægtelse heraf behøves ikke begrundet.


§ 4
Intet medlem/bestyrelsesmedlem/sjipper, har ved udtræden af foreningen/holdet noget krav på foreningen. Sjippere som forlader Lillerød Rope Skipping Team kan ikke få penge og støtteforeningens tøj/sko med ud af foreningen. Anmodning om at beholde støtteforeningens tøj/sko skal ske
til bestyrelsen.


§ 5
Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter et af bestyrelsen forelagt budget. Medlemmer af bestyrelsen er fritaget for at betale kontingent. Evt. Kontingent skal indbetales til foreningens konto senest 3 uger efter den årlige generalforsamlingen/indmeldelse.
Foreningens regnskabsår er 1. august – 31. juli.Generalforsamlingen

§ 6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal af de fremmødte.


§ 7
Bestyrelsen indkalder til foreningens årlige generalforsamling, som afholdes i august/september måned. Indkaldelse skal ske skriftlig eller pr. mail med mindst 14 dages varsel.

Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det skriftligt begæres af mindst 3/5 af medlemmerne, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst en uges varsel.

Dagsorden for generalforsamling er følgende:
- Valg af ordstyrer og referent
- Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
- Forelæggelse af regnskabet til godkendelse
- Indkomne forslag
- Fastsættelse af kontingent
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 11
- Valg af revisor
- Eventuelt
Indkomne forslag skal indsendes til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.


§ 8
Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Betingelse for stemmeret er, at kontingentet er betalt. Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt.


§ 9
Om generalforsamlingens forløb og beslutninger udarbejdes et referat, der underskrives af ordstyrer og formanden. Referat skal senest være udarbejdet 3 uger efter generalforsamlingens afholdelse.


§ 10
Over foreningens indtægter og udgifter samt formue og gæld opgøres ved hvert regnskabsårs udgang et specificeret regnskab, der underskrives af alle bestyrelsens medlemmer og revisor inden udgangen af august måned.Bestyrelsen

§ 11
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 4 - 10 personer, hvoraf den ene er sjipper i Lillerød Rope Skipping Team og øvrige er medlemmer af foreningen. Hvert år vælges 2 – 5 medlemmer til bestyrelsen. Alle vælges for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter og 1 revisor. Sjipperepræsentant, suppleanter og revisor vælges for 1 år. Medlemmer, suppleanter og revisor vælges på generalforsamlingen. Sjipperepræsentanten vælges af sjipperne ved første træning efter generalforsamlingen. Sjipperepræsentanten skal være fyldt 15 år eller som minimum fylde 15 år i det år denne er valgt for.§ 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 3 uger efter generalforsamlingen. Der vælges en formand, kasserer og sekretær. Sjipperepræsentanten kan ikke besidde disse poster. Holdets instruktører kan heller ikke vælges til disse poster, men er bisidder ved bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Ved stemme lighed er formandens stemme udslagsgivende.


§ 13
Foreningen tegnes økonomisk af kassereren i foreningen.


§ 14
Bestyrelsen holder min. 1 årligt møde bl.a. med det formål at forberede den årlige generalforsamling. Bestyrelsen nedsætter efter behov udvalg blandt medlemmerne til f.eks. faste sponsor-, hjemmeside-, aktivitetsudvalg eller projektarbejde (hvor der arbejdes med særlige tiltag i kortere perioder). Det kunne være afvikling af klubmesterskab, nordiske mesterskaber m.m.

Bestyrelsen skal med baggrund i trænernes aktivitetsplaner for sæsonen samt ad hoc tiltag, tage stilling til hvilke aktiviteter foreningen kan og vil støtte.

Bestyrelsen skal forvalte foreningens indtægter, herunder også indtægter fra holdets opvisninger. Støtteforeningen er en selvstændig forening og uafhængig af LIF. Evt. kan der efter behov aftales møde. Bestyrelsen afholder i samarbejde med trænerne forældremøder efter behov
for bl.a. at diskuterer sæsonens aktiviteter, kørselsordning m.v.

Bestyrelsen udfører i samarbejde med trænerne informations- og koordineringsopgaver som fx info mails om sæsonaktiviteter, ekstratræning, opvisninger, kørselsordning/regler/billetkøb, tilmeldinger, indbetalinger m.m.

Det sportslige ansvar ligger alene hos trænerteamet.Vedtægtsændringer, ophør m.v.

§ 15
Ændringer af foreningens vedtægter, herunder ophør, kan kun vedtages på gyldig indvarslet generalforsamling, når halvdelen af foreningens medlemmer stemmer derfor, eller det kan vedtages ved simpelt flertal på en ny generalforsamling, der afholdes indenfor et tidsrum af 3 måneder.


§ 16
Ved foreningens ophør skal foreningens formue tilfalde Lillerød Gymnastikforening.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den. 7. januar 2008

Revideret ved Ekstraordinær Generalforsamling den 19. november 2015

Lillerød Rope Skipping Team
@lilleroedropeskippingteam
@lrsteam
Lillerød Rope Skipping Team
x
TILMELDING

Aktive medlemmer betaler kontingent, hjælper ved arrangementer mv. og har stemmeret ved Generalforsamlingen.

Passive medlemmer betaler kontingent, kan ikke vælges til bestyrelsen, forventes ikke at hjælpe til ved arrangementer m.v. Passive medlemmer har ikke stemmeret på Generalforsamlingen.

Tak for tilmeldingen.

Årskontingent på 100 kr. om året bedes indsat på kontonr. 2348-6273828204

Noget gik galt... Prøv igen!